Πελάτης μας συμμετείχε και ολοκλήρωσε τη δράση ”Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, εντός του προγράμματος ”Ανταγωνιστικότητα” με πιστοποιημένο συνολικό προϋπολογισμό έργου 194.286,00 € και έλαβε δημόσια επιχορήγηση 97.143,00 € υπό την παρακολούθηση των συμβούλων της εταιρείας μας !
Η επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ξυλείας στόχευσε στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού της , στην επέκταση του στόλου της και στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και λειτουργικότητας της όπως και της ανταγωνιστικότητας της.
Η επένδυση αυτή αφορούσε την ενίσχυση των δαπανών για την αγορά μηχανημάτων, οχημάτων και του κόστους για νέο προσωπικό.

Ο εξοπλισμός που προμηθεύτηκε η επιχείρηση περιλάμβανε τα εξής : εμπορική κιβωτάμαξα, η οποία είναι απαραίτητη για τις μεταφορές, γερανό ο οποίος διευκολύνει την φορτοεκφόρτωση της ξυλείας και ανυψωτικό πετρελαιοκίνητο μηχάνημα όπου είναι χρήσιμο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για την φόρτωση και εκφόρτωση της ξυλείας καθώς οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης διαθέτουν μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους όπου είναι απαραίτητη η χρήση του.

Ακόμη, προμηθεύτηκε αυτοκινούμενο όχημα επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και συγκεκριμένα ένα καινούριο φορτηγό ΜΑΝ.

Τέλος, έλαβε ενίσχυση για το μισθολογικό κόστος των νέων εργαζομένων που προσέλαβε η επιχείρηση.