Είδη Ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

Φορολογική απαλλαγή

Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών. Αυτά προκύπτουν από τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.

Επιχορήγηση

Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η επιχορήγηση απευθύνεται μόνο στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

  • σε ποσοστό 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης με την επίδειξη ανάλογων δαπανών για το 25% του συνολικού έργου,

  • σε ποσοστό 50% ή 65% της εγκεκριμένης επιχορήγησης εφόσον έχει πιστοποιηθεί το εν λόγω ποσοστό της επένδυσης από την αρμόδια υπηρεσία,

  • 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης εφόσον έχει πιστοποιηθεί το 100% του κόστους της επένδυσης.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί τις αξίας απόκτησής τις και εμπεριέχεται τις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση τις χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης τις επένδυσης.

Επιδότηση του κόστους τις δημιουργούμενης απασχόλησης

Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μόνο για το καθεστώς “Νέο Επιχειρείν“.

Τα είδη ενισχύσεων των σημείων α΄, β΄ και γ΄ παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης. Το είδος ενίσχυσης του σημείου δ’ παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6.

Σχετικά Άρθρα