Οικονομική Διεύθυνση & Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η CRITIDA Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αναλαμβάνει την οικονομική διεύθυνση της επιχείρησής σας σε τομείς που αφορούν την ρευστότητα, την σύνταξη προϋπολογισμών (Budget), και τις ταμειακές ροές (Cash flow). Εξειδικεύεται σε θέματα Λογιστικής & Φορολογικής Υποστήριξης νομικών οντοτήτων, στις αναδιαρθρώσεις και στο σχεδιασμό λειτουργικών και πληροφοριακών συστημάτων.

Μπορούμε να συνεργάστουμε σε ενα πλαίσιο υπηρεσίων:

Η CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ παρακολουθεί την εφαρμογή  και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Έργου-Προγράμματος που θέλει να ενταχθεί η επιχείρησή σας και ελέγχει:

 • τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/στοιχείο σχετικό με την εφαρμογή του Προγράμματος,
 • όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
 • την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων,
 • την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας,
 • την υλοποίηση μεγάλων έργων,
 • τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Διαχείριση Ρευστότητας – Ταμειακές  Ροές

Το Cash Flow είναι η απαραίτητη διαδικασία για τη σωστή διαχείριση των χρηματοροών και της ρευστότητας μιας επιχείρησης. Είναι καθοριστικός παράγοντας που κρίνει την βιωσιμότητα της και αποτελεί το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στόχος της καλής διαχείρισης είναι να υπάρχει ρευστότητα την ώρα που η επιχείρηση το έχει ανάγκη γι αυτό η οργάνωση και η διαχείριση του Cash Flow management πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους συμβούλους.

Σύνταξη Προϋπολογισμού (budget)

Ο προϋπολογισμός – Budgeting σε μια επιχείρηση αποτελεί εργαλείο μείωσης κόστους και σημαντικό κομμάτι για τον επιχειρηματία καθώς του παρέχει μία συνολική εικόνα όλων των δραστηριοτήτων προς υλοποίηση. Ο προυπολογισμός δίνει τη δυνατότητα για τη σχεδίαση των πωλήσεων που επιθυμεί να πετύχει η επιχείρηση, όπως:

 • της κερδοφορίας,
 • της ρευστότητας,
 • της εμπορίας,
 • της διαχείρισης αποθεμάτων,
 • την υλοποίηση μεγάλων έργων,
 • της παραγωγής

Διοίκηση έργων και προγραμμάτων

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη για τον σχεδιασμό νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ και με υπευθυνότητα οι έμπειροι συνεργάτες χειρίζονται θέματα και διαδικασίες που αφορούν την μελέτη, την υποβολή και την παρακολούθηση των έργων αυτών έως την υλοποίηση.

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων είναι η προσπάθεια εξισορρόπησης του επενδυτικού κινδύνου με την προσδοκώμενη απόδοση. Κατά την αξιολόγηση μιας επένδυσης έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο ερώτημα “Η μελλοντική απόδοση δικαιολογεί τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο επιχειρηματίας;” παρά στο ερώτημα “Ποιο είναι το ποσοστό απόδοσης;”

 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι η περίοδος επανάκτησης κεφαλαίου, ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης και η καθαρή παρούσα αξία. Κάθε μέθοδος παρέχει μία μέτρηση της εκτιμώμενης απόδοσης της επένδυσης βασισμένη σε διάφορες υποθέσεις και επενδυτικούς ορίζοντες.
 • Όταν εξετάζεται μία μελλοντική επένδυση συγκρίνουμε το κόστος της με τα έσοδα που θα προκύψουν. Το κόστος περιλαμβάνει την ταμιακή εκροή που απαιτεί η επένδυση, ενώ στα έσοδα περιλαμβάνονται οι μελλοντικές εισπράξεις καθώς και τα έσοδα που θα προκύψουν από τυχόν διάθεση των στοιχείων που αποκτήθηκαν.

Επικοινωνήστε μαζί μας, πριν προχωρήσετε σε νέες επενδύσεις. Σεβόμαστε τις αποταμιεύσεις και το όραμα των πελατών μας και θεωρούμε υποχρέωσή μας την βελτιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεών τους, αλλά και την προστασία αυτών από βεβιασμένες κινήσεις οι οποίες πάντα δημιουργούν προβλήματα στο μέλλον.

Οικονομοτεχνικές Μελέτες-μελέτες βιωσιμότητας

Η CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. έχει στη διάθεση ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ εμπείρους  αναλυτές οι οποίοι εξειδικεύονται στην εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων (business plans) καθώς και μελετών βιωσιμότητας

. Εφαρμόζοντας σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μπορούμε να προσφέρουμε αξιόπιστα αποτελέσματα – εργαλεία, ακόμη και στη περίπτωση μικρών επιχειρήσεων, όπου  κατά γενική ομολογία συναντιούνται ποικίλα εμπόδια.

Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan)

Το επιχειρηματικό πλάνο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, που καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

 • Ποια είναι η οικονομική πορεία της επιχείρησής σας τη παρούσα χρονική στιγμή αλλά και διαχρονικά έως σήμερα
 • Σε τι επίπεδο και σε ποιους τομείς ανταγωνίζεστε με επιτυχία, στην αγορά που δραστηριοποιήστε
 • Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτετε μελλοντικά και
 • Με ποιο τρόπο θα φτάσετε στην επίτευξη αυτών των στόχων

Η ύπαρξη ενός καλά δομημένου και τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις όπου επιθυμείτε τη χρηματοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα και ενδιαφερόμενα funds, την προσέλκυση επενδυτών ή ακόμη και σε περιπτώσεις εταιρικών συζητήσεων/διαπραγματεύσεων με πελάτες και προμηθευτές.

Μελέτες βιωσιμότητας επιχείρησης / επένδυσης

Οι μελέτες βιωσιμότητας αποσκοπούν στην ανάλυση του κόστους και της συνολικής βιωσιμότητας του επιχειρηματικού / επενδυτικού σας σχεδίου, ώστε να εξετάσουμε και να καταλήξουμε στην τελική αξιολόγηση της επιτυχίας και της αποδοτικότητάς του.

Εστιάζοντας:

– στην οικονομική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησής σας
– στην ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού σας περιβάλλοντος / αγοράς
– στις ευκαιρίες και τους κινδύνους της επιχειρηματικής σας ιδέας
– στον υπολογισμό και αξιολόγηση των οικονομικών δεικτών βιωσιμότητας της επιχείρησης, αλλά και των δεικτών απόδοσης της επένδυσης μετά την υλοποίησή της, μοναδικός μας στόχος είναι να σας καθοδηγήσουμε στη λήψη ορθών και κερδοφόρων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Εργαλεία Εξασφάλισης Χρηματοδότησης & Ανεύρεσης Στρατηγικού Επενδυτή

Η ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή ή εξασφάλιση χρηματοδότησης απαιτεί μια προγραμματισμένη στρατηγική πωλήσεων από την πλευρά σας για να βεβαιωθείτε ότι θα επικοινωνήσετε σωστά και αποτελεσματικά τις δυνατότητες της ιδέας ή επιχείρησής σας αλλά και ότι πληρείται τα κριτήρια των υποψήφιων επενδυτών. Η CRITIDA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  αναλαμβάνει για λογαριασμό σας:
Έρευνα Αγοράς: Διεξοδική έρευνα της αγοράς σας με στόχο την πιστοποίηση του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος. Το ίδιο αφορά και για τους υποψήφιους χρηματοδότες σας. Θα πρέπει να γνωρίζεται σε βάθος το προφίλ του κάθε χρηματοδότη, το τι ζητάει αλλά και να είστε σε θέση να απαντήσετε αναλυτικά σε ερωτήσεις σχετικά με τα μακροπρόθεσμα πλάνα ανάπτυξης σας.
Επιχειρηματικό Πλάνο: Δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου που περιλαμβάνει ακριβείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες και ρεαλιστικό πλάνο αποδόσεων βασισμένο σε έρευνα αγοράς που επιβεβαιώνουν και στηρίζουν ενσωματωμένες προβλέψεις. Το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε να επικοινωνεί ξεκάθαρα με ποιον τρόπο θα αποφέρει κέρδη η ιδέα ή το start up σας και σε πόσο χρόνο θα αποσβεστεί η επένδυση του υποψήφιου χρηματοδότη σας.
Προώθηση Επιχειρηματικού Πλάνου: Έρευνα και αναγνώριση των κατάλληλων επενδυτών για την επιχειρηματική σας ιδέα ή start up με βάση τα κριτήρια που έχετε θέσει και ανάλογα με τον κλάδο που επιχειρείτε να εισέλθετε. Κατάθεση της πρότασης σας στα κατάλληλα πρόσωπα, διαδικτυακά εργαλεία, οργανισμούς και δίκτυα χρηματοδότησης για την άμεση ενεργοποίηση της Διαδικασίας Επιλογής Χρηματοδότησης. Στάδια ενεργοποίησης και ολοκλήρωσης χρηματοδότησης:

 1. Κατάθεση Επιχειρηματικού Πλάνου
 2. Χρηματοοικονομικός Έλεγχος
 3. Όροι Χρηματοδότησης και Επένδυσης
 4. Εκτέλεση Επιχειρηματικού Πλάνου
 5. Διάλυση Συνεργασίας μέσω Εξαγοράς, Συγχωνεύσεων, ή Δημόσιας Εγγραφής (IPO)

Πώληση Ιδέας – Παρουσίαση: Με την ολοκλήρωση της έρευνας αγοράς και της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πλάνου αναλαμβάνουμε την τελειοποίηση της παρουσίασης της ιδέας ή start up σας στους υποψήφιους επενδυτές τονίζοντας τους βασικούς λόγους επένδυσης.