Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- δεκατρείς (13) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, τρεις (3) αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολική δημόσια δαπάνη 1.650.667,50 € κρίνονται ως επιλέξιμες και δέκα (10) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 5.969.300,00 € απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» ανέρχονται σε επτά (7) με συνολική δημόσια δαπάνη 3.131.840 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε είκοσι τέσσερις (24) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 18.383.035,00 €.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης αποτυπώνονται ανά κατηγορία Περιφέρειας ως εξής:

Τα έργα που εγκρίνονται χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των πράξεων είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.