Πρεμιέρα την 1η Ιουλίου για την 6ήμερη εργασία!

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και ειδικά στη βιομηχανία που έχουν τη γραμμή παραγωγής σε συνεχή λειτουργία από την 1η Ιουλίου θα μπορούν να εργάζονται μία επιπλέον ημέρα την εβδομάδα.

Με βάση τη νομολογία, η εργασία για 6 ημέρες την εβδομάδα προβλέφθηκε όχι ως γενική εφαρμογή, αλλά λόγω έκτακτων ή εποχικών αναγκών σε επιχειρήσεις συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον νόμο, την 6ήμερη εργασία θα αποφασίζει ο εργοδότης δηλώνοντας στo ΕΡΓΑΝΗ τον εργαζόμενο ή τους εργαζόμενους που θα απασχολήσει μία επιπλέον μέρα της εβδομάδας. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σε εργαζόμενους με 5ήμερη εργασία.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, η αμοιβή για την 6η μέρα θα έχει προσαύξηση 40%, ενώ η εργασία δεν θα υπερβαίνει τις 8 ώρες και απαγορεύονται η υπερεργασία και οι υπερωρίες. Σε περίπτωση που η 6η μέρα εργασίας συμπίπτει με ημέρα αργίας ή Κυριακή, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει προσαύξηση 75% στο ωρομίσθιο συν το 40%. Επίσης, θα δικαιούται ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.

Το μέτρο της απασχόλησης για έξι ημέρες προβλέπεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, αρκεί:

⏺︎ να έχει προ-δηλώσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία.
⏺︎ να δηλώνεται, κάθε φορά που επιθυμεί να κάνει χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική αυτή συνθήκη δηλώνεται από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο και υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία, η απασχόληση των εργαζομένων κατά την πρόσθετη ημέρα δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες, ενώ απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

Στο καθεστώς της 6ήμερης εργασίας ανήκουν οι φορείς του Δημοσίου, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό.

Σε περιπτώσεις που επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν νυχτερινές βάρδιες πενθημέρου (00:00-06:00), δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί η απασχόλησή τους 6η μέρα κατά τη νυχτερινή βάρδια.

Σχετικά Άρθρα