Η Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000€ 

Αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις 4 παρεμβάσεις:

  • Παρέμβαση Ι

Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός: έως 800.000€

  • Παρέμβαση ΙI

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Δικαιούχοι: συμπράξεις επιχειρήσεων, με ερευνητικούς οργανισμούς

Προϋπολογισμός: έως 2.000.000€

  • Παρέμβαση ΙII

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δικαιούχοι: Mικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)

Προϋπολογισμός: έως 2.000.000€

  • Παρέμβαση ΙV

Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Δικαιούχοι: Mικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)

Προϋπολογισμός: Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

– για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

– για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

– για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Η Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα