ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Γ’ ΚΥΚΛΟΣ

Πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών.

Σκοπός της Δράσης είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της περαιτέρω διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας, ως παράγοντα που θα συντελέσει στη μείωση των εκπομπών ρύπων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η χορήγηση «οικολογικού bonus». Αυτό θα αποδίδεται με την μορφή επιδότησης αγοράς ή χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με ταυτόχρονη προαιρετική αλλά και επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης,
β) Η ανανέωση του στόλου ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, και
γ) Η ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο ιδιωτικής χρήσης.

Ωφελούμενοι της Δράσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔΔ, εφόσον διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Έναρξη και Διάρκεια της Δράσης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση Η/Ο ορίζεται η 1η Μαϊου 2024.
Αιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης υποβάλλονται έως και την 30ή Απριλίου 2025, ενώ η διάρκεια της Δράσης μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Ύψος ενισχύσεων

Το ύψος των επιδοτήσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά/χρονομίσθωση νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης της απόσυρσης, κ.λπ.) ανά κατηγορία Ωφελούμενου και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

  • Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα): Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 30%  με μέγιστο ποσό τις 9.000€.
  • Κατηγορία Β (Νομικά πρόσωπα και Επιχειρήσεις): Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 30%  με μέγιστο ποσό τις 6.000€. Για την επιχειρήσεις με έδρα σε νησί, προστίθενται επιπλέον 4.000€ ανά όχημα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα