Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Νέα μέτρα στήριξης των αγροτών: Δάνεια 500 εκατ ευρώ με ελκυστικούς όρους

Στόχος της  δράσης είναι η ενίσχυση τόσο της πρωτογενούς παραγωγής, όσο και της μεταποίησης – Ποιός είναι ο «οδικός χάρτης» για την στήριξη των αγροτών εν μέσω πανδημίας που σχεδιάζει η κυβέρνηση

Τα  Δάνεια αφορούν γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις που μπορούν να φθάσουν τα 480 εκατομμύρια  ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν στο αμέσως προσεχές διάστημα οι ενδιαφερόμενοι, μέσα από μια προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ενισχύσει την ελληνική παραγωγή και τη μεταποίηση προϊόντων της ελληνικής γης.

 

Επιλέξιμες κατηγορίες πελατών για χρηματοδότηση είναι οι κάτωθι:

 • Επαγγελματίες αγρότες, Νέοι Αγρότες, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή και εμπορία γεωργικών προϊόντων που ειναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα σε συγκεκριμένους κλάδους (*)

και πληρούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: :

 • Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία), ούτε πληρούν τα κριτήρια με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των πιστωτών του
 • Δε βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού
 • Δεν επικεντρώνονται ουσιωδώς στους «Απαγορευμένους Τομείς», όπως αυτοί εκάστοτε επικαιροποιούνται από το ΕΤαΕ

Μέσω του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης επενδυτικού δανείου ή και κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Η χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη δαπανών (ενδεικτικά) για::

 • Την απόκτηση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
 • Την απόκτηση καινούργιου & μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων
 • Το ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών
 • Ζώντα ζώα
 • Ετήσια και πολυετή φυτά και η φύτευσή τους
 • Την αγορά γης έως ποσοστού 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης
 • Επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας εφόσον η παραγωγική τους δυνατότητα δεν υπερβαίνει τις ανάγκες εκμετάλλευσης ή του οφειλέτη, όπως αυτή αποτυπώνεται στη μελέτη ενεργειακών αναγκών που περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο

Τα επενδυτικά δάνεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης (4.1) ή Επενδύσεις σε μεταποίηση (4.2))

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά):

 • Η χρηματοδότηση σχετικά με την πώληση από αγρότες μη Γεωργικών Προϊόντων (**) σε οποιουσδήποτε πελάτες, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου
 • Η χρηματοδότηση σχετικά με την επεξεργασία (ούτε ως εισροές, ούτε ως εκροές) άλλων προϊόντων εκτός των Γεωργικών Προϊόντων (**)
 • Επενδυτικά σχέδια που εκτελούνται από υδατοκαλλιεργητές ή αλιείς, καθώς και σχέδια σχετικά με προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας
 • Η ίδρυση νέων ελαιοτριβείων
 • Η προχρηματοδότηση επιχορήγησης (χρηματοδοτήσεις έναντι επιχορηγήσεων)
 • Η αναδιάρθρωση ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους.
 • Η χρηματοδότηση για γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.

 

Μεσομακροπρόθεσμο Επενδυτικό Δάνειο

Ύψος δανείου: €10.000 έως €5.000.000

Διάρκεια Δανείου: 2 έως 12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες

 

Κεφάλαιο Κίνησης

Ύψος δανείου: από €10.000 (αφορά δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και το ύψος του δε θα πρέπει να υπερβαίνει είτε τις €200.000 ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που χρηματοδοτείται- όποιο ποσό από τα δύο είναι υψηλότερο).

Διάρκεια Δανείου: 1 έως 8 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες

 

Επιτόκιο

Euribor (1Μ, 3Μ, κ.λπ. ανάλογα με τη συχνότητα αποπληρωμής) + περιθώριο επιτοκίου + Εισφορά του Ν.128/75. ( Το ύψος της εισφοράς είναι 0,6% για τις επιχειρήσεις ή 0,12% για τους Αγρότες)

 

Τρόπος εξυπηρετήσεως

Με μηνιαίες , τριμηναιές , εξαμηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.

 

Εκταμιεύσεις

Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακών εκταμιεύσεων

Εξασφαλίσεις

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
Η διάθεση του Προγράμματος λήγει την 31.12.2023, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

 

Σχετικά Άρθρα