ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ – CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Ν. Χανίων (αλιευτικές ζώνες), ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί:

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και
  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 682.656,00€ για τις παρακάτω δράσεις:

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

Κατηγορία επένδυσης

Ποσοστό ενίσχυσης Κατώτατο όριο προϋπ/σμού

1.Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς (άρθ. 32,Καν.(ΕΕ)508/2014)

Έως 50%

2.000€

2.Επενδύσεις σε εξοπλισμό́ ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (άρθ. 41.1, Καν.(ΕΕ)508/2014)

Έως 80%

3. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Έως 50%

20.000€

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)

Κατηγορία επένδυσης

Ποσοστό ενίσχυσης Ενδεικτική δημόσια δαπάνη
1. Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου της εστίασης και των υπηρεσιών Έως 50%

20.000,00€

 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, όπως παρατίθενται παρακάτω:

Δήμος

Τοπικές/Δημοτικές κοινότητες
Δήμος Χανίων

Αρωνίου

Σούδας

Απτέρων

Δήμος Αποκορώνου

Καλυβών

Γεωργιουπόλεως

Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου

Ψευδοδημοτική Κοινότητα Γαύδου

Ψευδοδημοτική Κοινότητα Γαύδου

Δήμος Καντάνου – Σελήνου

Παλαιοχώρας

Βοθιανών

Βουτά

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣΚΕ και κατόπιν οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να αποστείλουν και φυσικό φάκελο στο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.

Περίοδος υποβολής:

Έναρξη: Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα: 13:00

Λήξη: Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα: 15:00

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την επιλεξιμότητα των ΚΑΔ σας, να σας παράσχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για το ποσό χρηματοδότησης που μπορείτε να αιτηθείτε καθώς και να υποβάλουμε την αίτηση χρηματοδότησης.

Πηγή: https://oakae.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα