80% Επιδότηση για απασχόληση ηλικίας ανέργων ηλικίας 18 έως 66 ετών με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες (Α’ Κύκλος)

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία 5.000 νέων, «πράσινων» θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην πράσινη οικονομία. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 15 μήνες, έως 12.264 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας.
Ενδεικτικά, αφορά κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην μεταποίηση και εμπορία περιβαλλοντικών αγαθών, σε τομείς παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών και σε τομείς σχετιζόμενους με την ανάπτυξη, την εμπορία και τη χρήση τεχνολογιών, υλικών και υπηρεσιών μέτρησης, πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Δεν εντάσσονται στη δράση

α. Επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).
β. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.
γ. Επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελούμενων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους.
δ. Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
ε. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.
στ. Επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη.

Ωφελούμενοι – Άνεργοι

  • εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.
  • εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:
α. είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες και άνω, ή
β. είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών, ή γ. είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση, ή δ. είναι άνω των 50 ετών.
Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι οι οποίοι:
α. είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή
β. είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες β έως δ της ανωτέρω παραγράφου «άτομα σε μειονεκτική θέση».

  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,
  • να είναι ηλικίας 18-66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 66ο.

Περίοδος υποβολής

Από 10/05/2023

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ