Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου – Β’ κύκλος

Εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας με την προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την συνολική και ενοποιημένη διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων, την έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων και την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχους φορείς του ευρωπαϊκού χώρου. Αναλυτικά:

 • Για προτάσεις που αφορούν σε αστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν μέχρι 15 λεωφορεία έως 140.000 ευρώ και από 16 λεωφορεία και πάνω έως 330.000 ευρώ.
 • Για προτάσεις που αφορούν σε υπεραστικά ΚΤΕΛ που διαθέτουν μέχρι 20 λεωφορεία έως 165.000 ευρώ και από 21 λεωφορεία και πάνω έως 330.000 ευρώ.

Ύψος επιδότησης: 60%

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ που έχουν μορφή ΑΕ (Ανώνυμης Εταιρείας) ή Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ)

Περίοδος υποβολής:

από 2/6/2021 έως 20/7/2021 (ώρα 16:00)

Επιλέξιμες δαπάνες:

Δαπάνες εντός του οχήματος:

 •  Επικυρωτικά έξυπνων καρτών
 •  Υπολογιστές Οχήματος
 •  Συσκευές έκδοσης εισιτηρίων
 •  Τηλεματικές συσκευές οχημάτων
 •  Συσκευές Wi-Fi για λεωφορεία
 •  Αυτόματοι Πωλητές για χρήση εντός των οχημάτων
 •  Φορητές συσκευές φόρτισης έξυπνων και επικύρωσης καρτών για
 • ελεγκτές και εισπράκτορες
 • Οθόνες Πληροφόρησης Επιβατών και δημοσιότητας δράσης
 • Κάρτες SAM με κλειδιά

Δαπάνες εκτός οχήματος

 •  Ηλεκτρονικές Πινακίδες Έξυπνων Στάσεων
 • Ηλεκτρονικοί Πίνακες πληροφόρησης σε κεντρικούς σταθμούς
 • Αυτόματοι πωλητές έκδοσης εισιτηρίων και έξυπνων καρτών
 • Συσκευές QR και αναγνώστες έξυπνων καρτών για εκδοτήρια
 • Εκτυπωτές Έξυπνων καρτών
 • Κάρτες SAM με κλειδιά

Λοιπές δαπάνες:

 • Λογισμικό Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίου
 • Λογισμικό Διαχείρισης Στόλου & Πληροφόρησης Επιβατών
 • Εφαρμογές Κινητού Τηλεφώνου για Πληροφόρηση Επιβατών, Αγοράς έξυπνων καρτών
 • και εισιτηρίων
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί κατ’ ελάχιστον σε 5 γλώσσες καθώς και
 • σε περιβάλλον κινητών συσκευών
 • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας
 • της επιχείρησης, πέραν της Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίου και της Διαχείρισης Στόλου &
 • Πληροφόρησης Επιβατών
 • Εφαρμογές Ψυχαγωγίας & Πληροφόρησης Επιβατών εντός των Οχημάτων και Κεντρικής
 • Διαχείρισης WI-FI εντός των οχημάτων

Υπηρεσίες:

 • Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
 • και Παρουσία στα Social media
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής
 • ασφάλειας
 • Υπηρεσίες καταχώρισης, μετασχηματισμού και
 • μεταφοράς δεδομένων από παλαιά πληροφοριακά
 • συστήματα (data migration)
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου της
 • ιστοσελίδας
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου της
 • ιστοσελίδας

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα