Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στο νομό Ηρακλείου και Λασιθίου μέσω του LEADER

Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς: Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Τουρισμός, Βιοτεχνίες – Λιανικό εμπόριο.

Επιδοτούνται έργα προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ, με επιδότηση από 50% έως 70%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ

• Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

• Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

• Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

• Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

• Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

• Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων

Α. Ενίσχυση της ίδρυσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

1. Ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων

Ελάχιστη δυναμικότητα: 10 δωμάτια, 20 κλίνες.

Μέγιστη δυναμικότητα: 30 δωμάτια, 60 κλίνες.

2. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Β. Ενίσχυση της ίδρυσης μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες:

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κατοικιών: 2.

Ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών: 10.

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά τα οποία έχουν πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους.

2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 και 3 «κλειδιών»:

Ελάχιστη δυναμικότητα: 5 δωμάτια, 10 κλίνες.

Γ. Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων

Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.δ. 33/79 (Α΄ 10) και την αρ. 532249/27-07-94 (Β΄ 616) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Τα ανωτέρω κτίσματα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

• Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου

• Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.

• Αγορά καινούργιων οχημάτων.

• Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.

• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.

• Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.

• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας

• Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα. αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

• Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.

• Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ, εντός των ορίων του οικοπέδου.

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης (υποχρεωτική ασφάλιση).

Κλείστε ραντεβού για ΔΩΡΕΑΝ έλεγχο επιλεξιμότητας! 

Σχετικά Άρθρα