Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ».
 
Για πελάτη μας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων, υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης , η οποία εγκρίθηκε με συνολικό επιχορηγούμενο προυπολογισμό 997.485,60 € και ποσοστό ενίσχυσης 50 %. Το επενδυτικό σχέδιο έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και την προμήθεια οχημάτων, τα οποία θα προστεθούν στον υφιστάμενο στόλο και θα αυξήσουν την δυναμικότητα της επιχείρησης.
 
Εν συνεχεία, εκατόν είκοσι πέντε (125) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 30.621.171,88€ εγκρίνονται και είκοσι πέντε (25) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 14.514.919,78€ απορρίπτονται.
 
Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ανέρχονται σε τετρακόσια πενήντα τρία (453) με συνολική δημόσια δαπάνη 115.469.807,07 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (564) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 320.524.417,17€ με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 122.255.222,82 €.
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.