Δημοσιεύθηκε η  πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις πρώτες -κατά σειρά υποβολής- εκατόν είκοσι (120) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, ενενήντα (90) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 24.409.632,40€ κρίνονται ως επιλέξιμες και τριάντα (30) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 10.532.200€ απορρίπτονται.

Τα στοιχεία του συνόλου των εκατόν είκοσι (120) αιτήσεων χρηματοδότησης (εγκεκριμένες και απορριφθείσες) περιλαμβάνονται στην παρακάτω ανακοίνωση στον Πίνακα Κατάταξης και Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της παρούσας απόφασης.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης αποτυπώνονται ανά κατηγορία Περιφέρειας και
καθεστώς Ενίσχυσης ως εξής:

Τα έργα που εγκρίνονται χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των πράξεων είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.