Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ».
Για πελάτη μας με ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων , δυναμικότητας 705 κλινών υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης , η οποία εγκρίθηκε με συνολικό επιχορηγούμενο προυπολογισμό 398.709,60 € και ποσοστό ενίσχυσης 50 %. Το επενδυτικό σχέδιο έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, την αναβάθμιση του ενεργειακά και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του.
Αντίστοιχα, για πελάτη μας που δρασηριοποείται στην ενοικίαση αυτοκινήτων υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης , η οποία εγκρίθηκε με συνολικό προυπολογισμό 1.000.000,00 € και ποσοστό ενίσχυσης 50 %. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ενίσχυση του στόλου της επιχείρησης με συμβατικά και ηλεκτρικά οχήματα.
Εν συνεχεία, εκατόν είκοσι εννιά (129) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 31.551.996,64€ εγκρίνονται και τριάντα τρείς (33) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 20.296.231,87 € απορρίπτονται.

Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε τριακόσια είκοσι οκτώ (328), με συνολική δημόσια δαπάνη 84.848.635,19 € και το σύνολο των αιτήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε τετρακόσιες δέκα τέσσερις (414) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 237.876.820,14 € με δημόσια δαπάνη 93.814.382,03€.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να υποβάλλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.