Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης  για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες κατά σειρά υποβολής εξακόσιες ενενήντα μία (691) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Ειδικότερα, πεντακόσιες ογδόντα μία (581) αιτήσεις χρηματοδότησης επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 41.695.114,43 € κρίνονται επιλέξιμες και εκατόν δέκα (110) αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 15.939.768,82 € με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 7.446.237,30 € απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια πεντακόσια είκοσι επτά (1.527) με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 110.127.265,56 € και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα Αξιολόγησης στη Δράση ανέρχονται σε 1.846 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 136.081.513,75 € και συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 286.847.031,96€.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά Άρθρα