Ανακοινώθηκε η Ένταξη Πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 5.195.950,23 € στα Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Οι Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των Ταμείων δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστης πράξης είναι η ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης αίτησης χρηματοδότησης, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Στην παρούσα απόφαση ως “Ημερομηνία έναρξης Επιλεξιμότητας” του πεδίου “Β. Στοιχεία Πράξεων” ορίζεται η 22-03-2023, δηλ. η
ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η λήξη επιλεξιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/12/2027.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά Άρθρα