Παρατείνεται έως 29/12/2023 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» και στην 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Τα δύο καθεστώτα ενισχύουν επενδύσεις με ποσοστό έως 75% και με ποσό ενίσχυσης έως €5.000.000.

Με την παραπάνω τρίμηνη παράταση, δίνεται η ευκαιρία στους επενδυτές να ξεκινήσουν άμεσα την προετοιμασία του φακέλου για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού τους σχεδίου.

Επιδοτούμενες Δραστηριότητες

 • Παραγωγή τροφίμων
 • Παραγωγή ποτών
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
 • Παραγωγή μπίρας
 • Παραγωγή αναψυκτικών, παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών, εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών
 • Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών
 • Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
 • Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (υπό προϋποθέσεις)
 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4* αστέρων
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, που αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*

Τα δύο καθεστώτα ενισχύουν τις ιδιωτικές επενδύσεις με ποσοστά ενισχύσεων έως 75% για τις μικρές επιχειρήσεις, έως 60% για τις μεσαίες και έως 50% για τις μεγάλες.

Μέγιστα ποσά ενισχύσεων

Τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης είναι έως €3.000.000 για μικρές επιχειρήσεις (απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό & έχουν έως 10 εκατ. ευρώ τζίρο), ενώ για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό) ορίζεται μέγιστο ποσό έως €5.000.000 με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ή ποσό έως €3.000.000 με την μορφή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι μεγαλύτερος των €100.000.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το εν λόγω καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

Μορφές επιδότησης και επιδοτούμενες δαπάνες

Οι επενδύσεις που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο ενισχύονται με τα κίνητρα της επιδότησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

Βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση ενός επενδυτικού σχεδίου από τον Αναπτυξιακό Νόμο είναι:

α) να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου και

β) το επενδυτικό σχέδιο να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ).

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν για επιλέξιμες δαπάνες όπως:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο , δείτε εδώ