Στην νέα του μορφή, ο Νέος Επενδυτικός Νόμος παρέχει κίνητρα επιχορήγησηςεπιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, με ποσοστά επιχορήγησης που φθάνουν έως και το 50% ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

1. Σκοπός

O Νέος Επενδυτικός Νόμος αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

2. Κατηγορίες επενδύσεων

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νέου Επενδυτικού Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια τα οποία διακρίνονται στις κατηγορίες:

     • 11Γενική Επιχειρηματικότητα, το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων.
     • 22Τεχνολογική Ανάπτυξη, για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού με τη χρήση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.
     • 33Περιφερειακή Συνοχή, για επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικά επενδυτικά σχέδια που διακρίνονται στις κατηγορίες:

       • 11Επιχειρηματικότητα Νέων, για την ίδρυση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχουν άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρίας.
       • 22Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (fast track), ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ.
       • 33Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων, επιχειρήσεων για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.
       • 44Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης (κοινοπραξίες) για την προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Τα σχήματα αυτά απαρτίζονται από 10 τουλάχιστον επιχειρήσεις στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και από 5 τουλάχιστον στους λοιπούς νομούς. Στην κοινοπραξία δύναται να συμμετέχουν επιχειρήσεις της Ε.Ε. ή και Α.Ε.Ι., Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με ποσοστό έως 20%.
3. Είδη ενισχύσεων

Τα είδη ενίσχυσης των επενδύσεων που εντάσσονται στον Νέο Επενδυτικό Νόμο, διακρίνονται στα ακόλουθα:

   • 11Επιχορήγηση κεφαλαίου. Η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
   • 22Επιδότηση μισθωμάτων leasing. Η επιχείρηση λαμβάνει επιδότηση ως ποσοστό επί των μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης για τον εξοπλισμό που αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου.
   • 33Φορολογική απαλλαγή. Η επιχείρηση απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος, σχηματίζοντας αφορολόγητο αποθεματικό που καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις σε 3 έως 10 χρόνια και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε 3 έως 8, από το έτος της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης και έπειτα. Το συνολικό ποσό της φοροαπαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
4. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:

   • 11Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια.
   • 22Έχουν την μορφή Ατομικής επιχείρησης, Εμπορικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ή Συνεταιρισμού.
   • 33Από το χρόνο έναρξης υλοποίησης της επένδυσης, τηρούν Βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
   • 44Αν ο φορέας της επένδυσης αποτελεί Υπό Ίδρυση Επιχείρηση, θα πρέπει να έχει συσταθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής της επένδυσης και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
   • 55Αν το επενδυτικό σχέδιο είναι άνω των 300.000€, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά τη μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού (όχι ατομικής επιχείρησης), ή να την αποκτήσει εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής της και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
   • 66Δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου.
5. Εξαιρέσεις

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος δεν ενισχύει:

   • 11Το τομέα του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα, της ναυπηγίας (πλην των ναυπηγημάτων που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις), της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας.
   • 22Τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, θυγατρικές εταιρείες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, με ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου μεγαλύτερο του 49%.
   • 33Τις επιχειρήσεις με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας (εκτός από κοινοπραξίες στην ειδική κατηγορία «Συνέργειας και Δικτύωσης»).
   • 44Τις προβληματικές επιχειρήσεις.
   • 55Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.
   • 66Ξενοδοχειακές μονάδες, εκτός από τις μονάδες ολοκληρωμένης μορφής που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχι­στον τριών (3*) αστέρων και τις μονάδες τουρισμού υγείας.

Επίσης ο Νέος Επενδυτικός Νόμος δεν ενισχύει όλες τις δραστηριότητες που εντάσσονται σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ):

    • 1135.11.10.09: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
    • 2241: Κατασκευές κτηρίων.
    • 3342: Έργα πολιτικού μηχανικού.
    • 4443: Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
    • 5545: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
    • 6646: Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
    • 7747: Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
    • 8856: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
    • 9960: Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
    • 101064: Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
    • 111165: Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
    • 121266: Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
    • 131368: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
    • 141469: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
    • 151570: Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
    • 161671: Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
    • 171773: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
    • 181875: Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
    • 191977: Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
    • 202078: Δραστηριότητες απασχόλησης.
    • 212179: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
    • 222280: Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
    • 232381: Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
    • 242484: Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
    • 252585: Εκπαίδευση.
    • 262686: Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (πλην Κέντρων αποκατάστασης & αποθεραπείας).
    • 272788: Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
    • 282890: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
    • 292992: Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
    • 303093: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
    • 313194: Δραστηριότητες οργανώσεων.
    • 323296: Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
    • 333397: Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
    • 343498: Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών – και υπηρεσιών – για ίδια χρήση.
    • 353599: Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.
6. Ενισχυόμενες δαπάνες

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος ενισχύει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

   • 11Κτιριακές, ειδικές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, έως 60% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου (για υφιστάμενες επιχειρήσεις με λειτουργία άνω των 2 ετών) και έως 70% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου (για νεοιδρυθείσες & υπό ίδρυση επιχειρήσεις).
   • 22Η αγορά και το leasing σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού & μηχανογραφικού εξοπλισμού.
   • 33Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα.
   • 44Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, λογισμικό, μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες κλπ).
   • 55Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα.
   • 66Λειτουργικά έξοδα (αποκλειστικά για την κατηγορία Επιχειρηματικότητα νέων).
   • 77Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, αποκλειστικά για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 50.000€.

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος δεν ενισχύει δαπάνες που αφορούν:

    • 11Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης (εκτός της κατηγορίας Επιχειρηματικότητα νέων).
    • 22Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.
    • 33Μέσα μεταφορών και εξοπλισμός μεταφορών για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών.
    • 44Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
    • 55Οι εξαγόμενες ποσότητες και η συγκρότηση ή η λειτουργία δικτύου διανομής.
    • 66Αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
    • 77Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
7. Ποσοστά ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επένδυσης προκύπτει σύμφωνα με τον Νομό εγκατάστασης της επένδυσης και το Μέγεθος του φορέα επένδυσης.

Το ποσοστό της Ιδιας Συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών.

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων στις ενισχύσεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, ως εξής:

   • 11Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.
   • 22Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
   • 33Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.
   • 44Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών.

Στο παρακάτω πίνακα, παρατίθενται τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων στον Νέο Επενδυτικό Νόμο, βάσει του εκάστοτε Νομού στον οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση:

Περιφέρειες Νομοί ΑΕΠ 2007 Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες   Επιχειρήσεις Μικρές/Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Νότιο Αιγαίο Κυκλάδων 114,66 15% 25% 35%
Δωδεκ/σου 102,69 15% 25% 35%
Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 84,05 15% 25% 35%
Φωκίδος 75,54 20% 30% 40%
Ευβοίας 81,79 15% 25% 35%
Βοιωτίας 148,17 15% 20% 25%
Ευρυτανίας 53,45 20% 30% 40%
Κεντρική Μακεδονία Θεσ/νίκης 85,56 30% 35% 40%
Χαλκιδικής 78,66 30% 35% 40%
Κιλκίς 79,31 30% 40% 50%
Πέλλας 64,66 30% 40% 50%
Ημαθίας 71,55 30% 40% 50%
Πιερίας 64,44 30% 40% 50%
Σερρών 56,47 30% 40% 50%
Δυτική Μακεδονία Γρεβενών 64,44 30% 40% 50%
Κοζάνης 92,78 30% 40% 50%
Φλώρινας 73,60 30% 40% 50%
Καστοριάς 68,00 30% 40% 50%
Αττική Αττικής 134,48 15% 20% 25%
Θεσσαλία Λάρισας 76,51 30% 35% 40%
Μαγνησίας 87,72 30% 35% 40%
Καρδίτσας 54,42 30% 40% 50%
Τρικάλων 61,75 30% 40% 50%
Ιόνια Κέρκυρας 74,78 30% 40% 50%
Λευκάδας 74,68 30% 40% 50%
Κεφαλληνίας 91,16 30% 40% 50%
Ζακύνθου 101,62 30% 40% 50%
Κρήτη Ηρακλείου 92,67 30% 35% 40%
Χανίων 91,70 30% 35% 40%
Λασιθίου 94,61 30% 35% 40%
Ρεθύμνης 82,22 30% 35% 40%
Πελοπόννησος Λακωνίας 65,63 30% 40% 50%
Μεσσηνίας 67,67 30% 40% 50%
Κορινθίας 106,36 30% 35% 40%
Αρκαδίας 98,06 30% 35% 40%
Αργολίδας 78,99 30% 35% 40%
Βόρειο Αιγαίο Λέσβου 71,88 30% 40% 50%
Χίου 85,45 30% 40% 50%
Σάμου 72,95 30% 40% 50%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη Καβάλας 76,19 40% 45% 50%
Ξάνθης 64,98 40% 45% 50%
Ροδόπης 57,54 40% 45% 50%
Δράμας 63,15 40% 45% 50%
Έβρου 69,18 40% 45% 50%
Ήπειρος Ιωαννίνων 78,66 40% 45% 50%
Άρτας 61,64 40% 45% 50%
Πρέβεζας 71,23 40% 45% 50%
Θεσπρωτίας 75,22 40% 45% 50%
Δυτική Ελλάδα Αχαΐας 77,48 40% 45% 50%
Αιτωλ/νίας 60,24 40% 45% 50%
Ηλείας 52,26 40% 45% 50%
8. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφήκαθ’ όλη τη δειάρκεια του έτους.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, βαθμολογείται βάσει κριτηρίων που αφορούν:

   • 11Την αξιολόγηση του Φορέα Επένδυσης.
   • 22Την βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού σχεδίου & του φορέα επένδυσης.
   • 33Την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
   • 44Την συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Με βάση τη βαθμολογία καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακή Συνοχή, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να γίνουν, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.