Έως τις 15 Μαΐου 2024 δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», μέσω του οποίου οι δικαιούχοι θα λάβουν επιδότηση έως 500.000 ευρώ. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι αιτήσεις παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, στις 18:00 το απόγευμα. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει τίτλο: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα» και έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου, ενώ το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων θα προσδιοριστεί κατά την προκήρυξή του, η οποία αναμένεται να υπογραφεί, προσεχώς, από τους αρμόδιους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Το πρόγραμμα αποτελεί δράση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει σαν κύριο στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη μετάβασή τους στην πράσινη εποχή.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος, το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες.

Οι ενδιαφερόμενες για ενίσχυση από το πρόγραμμα επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή/και Έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου, αναλόγως των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας η 30η Ιουλίου 2025.

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος καθορίζεται ως εξής:

  • εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%
  • μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

για το/α κτίριο/α ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές τάξεις, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση, όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ