ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Οικονομολόγος

Πλήρης απασχόληση

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η εταιρία CRITIDA BUSINESS & FINANCIAL CONSULTINGS , εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, και της λογιστικής, αναζητεί στο πλαίσιο διαχείρισης επενδύσεων που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό νόμο, Οικονομολόγο για μόνιμη και πλήρη απασχόληση.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • αποκωδικοποίηση των ΦΕΚ που αφορούν στον Αναπτυξιακό Νόμο (κριτήρια επιλεξιμότητας, απαιτούμενα δικαιολογητικά, βαθμολογία, επιλέξιμες δαπάνες, κλπ.)

 • συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για την σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών

 • σύνταξη και υποβολή προτάσεων/ αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κυρίως του Αναπτυξιακού Νόμου (θα συνεκτιμηθεί ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα ΕΣΠΑ, Leader. κλπ.)

 • γνώση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

 • εμπειρία στην υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου θα συνεκτιμηθεί

 • Γνώση κατάρτισης budget και cash flow

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ οικονομικών επιστημών ή/ και διοίκησης επιχειρήσεων ή/ και λογιστικής

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί

 • Βασικές γνώσεις λογιστικής

 • Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ανάλογη θέση

 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

 • Μεθοδική σκέψη με έμφαση στη λεπτομέρεια και το αποτέλεσμα

 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου

 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, με εξειδικευμένη οικονομική ορολογία τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@critida.com