Έως και 100% το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων την χρήση 2020!!

Αναπτυξιακά κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων

Στα πλαίσια παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, με το νόμο 4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29-07-2020) τροποποιήθηκε το άρθρο 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν. 4172/2013 που αφορά τις Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις και εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η σχετική εγκύκλιος Ε.2136/2020 σχετικά με το θέμα αυτό.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα φορολογικά κίνητρα (που ήδη υπήρχαν με προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου) με το νέο νόμο ενισχύεται το φορολογικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας καθώς οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και εκπίπτει και επιπλέον ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών αυτών, σημαντικά βελτιωμένο συγκριτικά με το προηγούμενο ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Στην περίπτωση δε που προκύπτουν ζημίες μετά την αφαίρεση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και του ποσοστού προσαύξησης τους κατά 100%, οι ζημιές αυτές αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς και μεταφέρονται για να συμψηφιστούν με μελλοντικά φορολογικά κέρδη κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν. 4172/2013.

Με το νέο νόμο εισάγονται αλλαγές ως προς τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης των δαπανών αυτών. Υπεύθυνη για τον έλεγχο και έγκριση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας παραμένει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) η οποία με τις νέες διατάξεις υπάγεται πλέον στο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που υπαγόταν προηγουμένως. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των πραγματοποιημένων δαπανών υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης όπως ήδη ίσχυε, και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έχει μια προθεσμία 10 μηνών για να προβεί σε έλεγχο και πιστοποίηση των δαπανών αυτών.

Αναφορικά με τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων, έχει εκδοθεί για το θέμα αυτό η Κ.Υ.Α. 100335/2019 (ΦΕΚ Β’ 2600/28-06-2019) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών η οποία έχει τροποποιηθεί από την Κ.Υ.Α. 45821/11-5-2020 των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εναλλακτική διαδικασία υποβολής:

Μια πολύ σημαντική προσθήκη του νόμου 4712/2020 αφορά την εναλλακτική διαδικασία υποβολής και έγκρισης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Συγκεκριμένα στο άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 ΚΦΕ εισήχθησαν οι παράγραφοι 3 α, β, γ και δ με βάση τις οποίες μια επιχείρηση, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας συνοδευόμενα όμως από έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την πραγματοποίηση και το ύψος των δαπανών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ελέγχει και πιστοποιεί εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από την υποβολή τους.
Οι σχετικές δαπάνες θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί με την άπρακτη παρέλευση του εξαμήνου. Με την προσθήκη αυτή επιχειρείται να γίνει χρήση της τεχνογνωσίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας και τη μείωση του φόρτου εργασίας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των ελέγχων από τη Γ.Γ.Ε.Τ.

Περαιτέρω μετά και τις αλλαγές του ν. 4712/2020 αναφέρεται στο άρθρο 22Α ότι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ελέγχουν τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία. Το Ελεγκτικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργούν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές τον έλεγχο, είναι τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.). Με Κ.Υ.Α. επίσης καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία Ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που ευεργετούνται από τις ανωτέρω διατάξεις, ανατρέχοντας στην ΠΟΛ.1113/2015 της ΑΑΔΕ η οποία παρείχε διευκρινίσεις στο άρθρο 22Α με τις προϊσχύουσες διατάξεις, είχε καθορισθεί ότι την έκπτωση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους μαζί με το ποσοστό προσαύξησής τους (κατά την ΠΟΛ.1113/2015 ήταν τριάντα τοις εκατό (30%), με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 22Α το ποσοστό αυξήθηκε σε εκατό τοις εκατό (100%)), δικαιούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που πραγματοποιούν δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Η εγκύκλιος Ε.2136/2020 της ΑΑΔΕ παρέχει οδηγίες καταχώρησης εξωλογιστικά του επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης των δαπανών στο έντυπο Ν δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και στο έντυπο Ε3 για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο Ε.2136/2020, η εφαρμογή του επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης των δαπανών κατά εκατό τοις εκατό (100%) τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Η εναλλακτική διαδικασία υποβολής και έγκρισης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας της παραγράφου 3 του άρθρου 22Α του Κ.Φ.Ε. μπορεί να εφαρμοστεί και για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που έχουν ήδη υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4712/2020, ήτοι 29 Ιουλίου 2020 που είναι η ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ του νόμου αυτού.

Οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δίνουν το έναυσμα για μια συσπείρωση των δυνάμεων της οικονομίας και συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό Ελλάδα να καταστεί ελκυστικότερη επιχειρηματικά, για επενδύσεις στους τομείς της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας να αποκτήσουν ένα προσανατολισμό προς την ανάπτυξη και την καινοτομία, με την προοπτική να εισρεύσουν σύντομα και σε σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ οικονομικές ωφέλειες οι οποίες θα διαχέονται σε όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας.

Eπικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης, την διαδικασία συμπλήρωσης των εγγράφων αλλά και την επικοινωνία με την αρμόδια ΔΟΥ για την διεκπεραίωση της διαδικασίας!

πηγή: https://www.taxheaven.gr/circulars/35858/arora-anaptyxiaka-kinhtra-gia-dapanes-episthmonikhs-kai-texnologikhs-ereynas-twn-epixeirhsewn

Σχετικά Άρθρα